Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan, en alle overeenkomsten met SBH schoonmaakdiensten, gevestigd te Roermond, hierna te noemen “opdrachtnemer”, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
Door opdrachtgever gewenste wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
Opdrachtnemer is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst aan opdrachtgever, tenzij opdrachtgever binnen die periode de overeenkomst heeft opgezegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van opdrachtgever buiten toepassing.
 

Artikel 2: Offertes / totstandkoming overeenkomst

De offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
Verstrekking van afvalzakken, toiletpapier en sanitaire voorzieningen is niet in de geoffreerde prijzen begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Opdrachtnemer bevestigt de totstandkoming van een overeenkomst door toezending aan opdrachtgever van een opdrachtbevestiging, welke door opdrachtgever getekend aan opdrachtnemer zal worden geretourneerd.
De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtbevestiging bevat een opgave van de te verrichten werkzaamheden alsmede een opgave van de plaats, tijdstippen en frequentie gedurende welke de betreffende werkzaamheden zullen worden verricht. Wijzigingen in de overeenkomst zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd, waarbij opdrachtnemer tevens een eventuele daarbij behorende prijsaanpassing vermeld.
 

Artikel 3: De uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de belangen van opdrachtgever goed en zorgvuldig behartigen en de overeengekomen diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop het overeengekomene wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht en in overleg met opdrachtgever de tijdstippen gedurende welke zal worden gewerkt invullen. Opdrachtnemer verricht geen werkzaamheden op zon- of feestdagen. Indien de werkzaamheden normaliter zouden worden verricht op een dag welke samenvalt met een feestdag volgens de omschrijving in de toepasselijke C.A.O., zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever nader bepalen op welke dag de betreffende werkzaamheden zullen worden ingehaald.
Opdrachtnemer is niet gehouden aan afspraken met haar personeel, tenzij deze afspraken schriftelijk door haar aan opdrachtgever zijn bevestigd.
Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan opdrachtgever aan derden uit te besteden, indien dit naar haar opvatting wenselijk is met het oog op een optimale uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een correcte uitvoering van deze opdracht door deze derden.
Opdrachtnemer heeft de verplichting om desgevraagd opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
Opdrachtgever moet opdrachtnemer tijdig alle informatie verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren te vervullen.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer in redelijkheid alle voorzieningen te verschaffen welke benodigd zijn voor een optimale uitvoering van de opdracht. Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van een pand, is het opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen welke aan het pand aanwezig zijn.
In verband met voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet benodigde, al dan niet bouwkundige, aanpassingen van het te poetsen object en overige veiligheidseisen zullen door opdrachtgever worden gerealiseerd en nagekomen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting van de werkzaamheden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de door haar geleden schade.
In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen kosteloos afsluitbare ruimten ter beschikking worden gesteld aan laatstgenoemde en diens personeel voor opslag van materialen, hulpmiddelen en machines.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer en diens personeel toegang heeft tot de schoon te maken ruimten. Indien opdrachtnemer de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt -waaronder, maar niet beperkt tot, het plaatsen van nieuwe sloten, beveiligingsapparatuur en/of het aflaten van zonweringen- heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de door haar geleden schade. In geval de overeengekomen prestatie blijvend onmogelijk wordt -waaronder, maar niet beperkt tot tenietgaat van de te poetsen objecten-, is de door opdrachtnemer geleden schade ten minste gelijk aan het normaliter gefactureerde bedrag over de opzegperiode dan wel (bij een overeenkomst voor bepaalde tijd) over de resterende contractsduur.
 

Artikel 4: Prijs en prijsaanpassing

Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
Verstrekking van afvalzakken, toiletpapier en sanitaire voorzieningen is niet in de prijzen begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
Gas, elektra en water worden door opdrachtgever kosteloos aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. Ter berekening van de stijging van de kostprijsfactoren wordt aansluiting gezocht bij de normbedragen zoals jaarlijks bekend worden gemaakt door het Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) en de Algemene Werkgeversorganisatie Glazenwassers (AWOG) alsmede de salarisstijgingen conform de toepasselijke C.A.O.
Opdrachtnemer stelt opdrachtgever schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
Additionele wensen van opdrachtgever en/of wezenlijke uitbreidingen of wijzigingen van inventaris en/of andere te poetsen objecten na het totstandkomen van de overeenkomst, worden als meerwerk gezien en worden geheel aan opdrachtgever doorberekend.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Euro’s.
 

Artikel 5: Betaling en zekerheid

Opdrachtnemer is gerechtigd per uitgevoerd deel van de opdracht te factureren.
Alle betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Betaling dient te geschieden in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting of overschrijving op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of girorekeningnummer.
Indien opdrachtgever niet binnen de hierboven gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling het recht opdrachtgever een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke opdrachtnemer toekomen.
Alle kosten, welke voor opdrachtnemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door opdrachtnemer en opdrachtgever ten minste gesteld op het incassotarief zoals gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten zoals geldend op het tijdstip van verzuim.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde hoofdsommen.
Indien en voor zover opdrachtgever met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie, dan wel beslaglegging onder of ten laste van haar onderneming, is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. In die gevallen heeft opdrachtnemer het recht om de lopende overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
Opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van opdrachtnemer zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan opdrachtnemer schuldig mocht zijn. Bij weigering of onvermogen van opdrachtgever tot het stellen van passende zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Indien met twee of meer opdrachtgevers wordt gecontracteerd, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien.
 

Artikel 6: Overmacht 1.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan vorstverlet, bijzondere weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Onder laatstgenoemde categorie zijn onder meer overheidsmaatregelen, oproer, werkstaking en stiptheidsacties begrepen.
Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet opdrachtnemer ten spoedigste hiervan mededeling aan opdrachtgever.
 

Artikel 7: Reclame

Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur waarover opdrachtgever reclameert aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden dient binnen vier uren na het verrichten van de werkzaamheden, dan wel binnen vier uren na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden mag mondeling geschieden, mits deze binnen veertien dagen schriftelijk wordt bevestigd.
Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
In geval van een tijdig ingestelde reclame is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer de gelegenheid te geven om de gegrondheid van de klacht na te gaan. Opdrachtgever zal meewerken aan het onderzoek van opdrachtnemer en zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de reclame wordt bemoeilijkt. Opdrachtnemer is verplicht het onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek komen voor rekening van opdrachtgever, indien de reclame ongegrond is gebleken, dan wel voor rekening van opdrachtnemer, indien de reclame gegrond is gebleken.
Indien een tijdig ingestelde reclame gegrond wordt bevonden, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag en het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een glazenwassers- annex schoonmaakbedrijf kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend, tot twee maal het netto factuurbedrag op jaarbasis (uitgaande van het laatste kalenderjaar). Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals letselschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten etc, al dan niet door derden geleden.
De in lid 1 vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer (te weten de vennoten van opdrachtnemer in persoon).
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken en opdrachtgever dient opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen. Opdrachtgever is gehouden geld en andere waardevolle zaken te allen tijde achter slot te bewaren. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermissing hiervan.
 

Artikel 9: Opzegging

Alle overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
In geval een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze na het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan voor eenzelfde periode verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor de einddatum opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het bepaalde in lid 4.
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst te allen tijde opzeggen.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
De overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst en/of enigerlei opzegging of ingebrekestelling zal zijn vereist, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijfsactiviteiten stillegt of liquideert, onder curatele of onder bewind wordt geplaatst, wordt ontbonden, komt te overlijden dan wel indien beslag wordt gelegd onder of ten laste van de onderneming van opdrachtgever.
Opdrachtgever zal zich onthouden om personeelsleden welke door opdrachtnemer bij hem te werk gesteld zijn binnen drie jaren na beëindiging van de overeenkomst met opdrachtnemer bij hem te werk te (doen) stellen, direct of indirect, onder welke benaming ook.
 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Roermond.